कार्यविधी

क्र सं. शीर्षक प्रवर्तन मिति डाउनलोड
1 Type Approval Working Procedure (TAP-04) 2073
2 सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075
3 सूचना प्रविधि सेवा केन्द्रस्थापना तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2075
4 प्राधिकरणको सेवा संचालन मार्गदर्शन, २०७७ 2077
5 प्राधिकरणको खर्च मितव्ययिता सम्बन्धी मार्गदर्शन (कार्यविधि), २०७७ 2077
6 दूरसञ्‍चार सेवामा प्रयोग हुने Short Code र टोल फ्रि नम्बर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 2077
7 Standard Operating Procedure for QoS Measurement Through OSS Method 2078
8 ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने सम्बन्धी कार्यबिधि , २०७८ (पहिलो संशोधन सहित) 2078
9 SOP for QoS Measurement Through Drive Test 2078
10 उपभोक्ता सचेतना, गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७९ 2079
11 नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको सरूवा तथा पदस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 2079
12 स्वचालित विद्युतीय कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली संचालन कार्यविधि, २०८० 2080
13 विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा (Digital Value-Added Services) संचालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 2080
14 दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 2080