मोवाइल सेवाको गुणस्तर परीक्षण (ड्राइभ टेस्ट) प्रतिवेदन (काठमाण्डौ उपत्यका, २०७९ असार)