SRD, LPD फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना