दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ (खारेज भएको)