रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ (खारेज भएको)