EOI: केन्द्रीकृत बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल Know Your Customer (डिजिटल KYC)