इन्टरनेट सेवा खरिद गर्न सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना