अनुमतिपत्र खारेज सम्बन्धि जरुरी सूचना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट इन्टर्नेट (इ-मेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था श्री प्रभु डिजिटल लिमिटेड, कमलादी, काठमाडौँले अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. फि.ज. १.१२१) नविकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेश नगरेकोले उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । नियमानुसार तिर्न/बुझाउन पर्ने रकमका सम्बन्धमा यो सुचना जारी भएको मितिले ३० दिन भित्र यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समेत सुचित गरिएको छ अन्यथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्यवाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने व्यहोरा समेत यसै सुचना द्वारा जानकारी गराईएको छ ।