ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनाहरूको २०८० साल फागुन मसान्तसम्मको प्रगति विवरण