स्वत : नवीकरण (Auto renew) हुने गरी Value added Service (VAS) संचालन नगने/नगराउने सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट जारी सूचना