उपभोक्ता सचेतना, गोष्ठी/अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यको लागि सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना