MDMS प्रणालीमा मोवाइल ह्यान्डसेटहरु दर्ता गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरि सूचना