TERAMOCS प्रविधि सम्वन्धमा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्रकाशित सूचना